• implementace geografického informačního systému MISYS - správa obecního nemovitého majetku podklady pro územní a stavební řízení
  • přehled o skutečném stavu území včetně inženýrských sítí
  • pasporty věcných břemen, nájemních smluv, komunikací, veřejného osvětlení, zeleně, hřbitovů studní apod.

Geografické
informační
systémy